Tuesday, August 31, 2010

Vulkaan Sumatra blijft actief.. ( rtl)

Vulkaan Sumatra blijft as spuiten

Vulkaan Sumatra blijft actief

Vluchtelingen
Duizenden mensen zijn gevlucht voor het geweld van de vulkaan, die wolken as zo'n 1800 meter de lucht in spuit.

Gerommel
De Sinabung barstte gisteren voor het eerst in 400 jaar uit, na dagen van gerommel. Vulkanologen hebben geen idee hoe het verdere patroon van de uitbarsting zal zijn.

Aslawine
"Wij hebben geen idee wat we kunnen verwachten. We weten niet hoe hij actief is geworden, hoe lang het zal duren en of we een aslawine krijgen", zegt een expert. De regering voorziet de vluchtelingen van voedsel en onderdak.

Sneeuwval Zuid Duitsland.. ( rtl)

In Beierse Alpen sneeuwt het nu al

Het is in het zuiden van Duitsland zo koud dat in de Beierse Alpen sneeuw is gevallen. Boven de 1800 meter ligt al een aardig pak. Op de Zugspitze is vannacht een halve meter gevallen.


Weerkundigen noemen het een unicum dat er in augustus al sneeuw valt. Lang zal die niet blijven liggen, is de verwachting, omdat morgen de temperatuur in Duitsland omhoog gaat.

In Oostenrijk is een vrouw om het leven gekomen tijdens een wandeltocht in de bergen. De groep met wie ze liep werd overvallen door een sneeuwbui.

Christus en Phi...

Kerkelijke staat grotendeels achter klimaatleugens... ( door achterhouden natuurwetten worden miljoenen mensen onnodig de dood ingejaagd.. )

Cesaropapisme

Kort
Cesaropapisme is een politiek systeem waarin de wereldlijk heerser zich het hoogste gezag in de kerk aanmatigt.


Keizer en Paus
Het woord 'cesaropapisme' is van origine een Frans woord: het is een samentrekking van césarisme en papisme. Het begrip cesaropapisme verwijst in eerste instantie naar de vereniging van het keizerlijk gezag (Caesar) met het kerkelijk oppergezag (Papa=paus).

Constantijn
Het cesaropapisme kreeg in de vierde eeuw voor het eerst gestalte in het optreden van Constantijn de Grote. Nadat deze keizer de alleenheerschappij over het Romeinse Rijk had verworven voelde hij zich als Pontifex Maximus gemachtigd een Oecumenisch Concilie bijeen te roepen. In 325 beval Constantijn alle bisschoppen uit zijn rijk naar Nicea te komen om de eenheid van de verschillende Kerken te waarborgen. Constantijns opvolgers meenden over het door God verleende gezag te beschikken om concilies en synodes te houden, kerkwetten uit te vaardigen en bisschoppen te benoemen of af te zetten. Sommigen matigden zich zelfs aan dogmatische uitspraken te doen. Het toppunt van cesaropapisme was de heerschappij van de Byzantijnse keizer Justinianus I (527-565).

Kerk en Staat
Dat het cesaropapisme ten tijde van Constantijns overgang naar het christendom gestalte kreeg, is wel te begrijpen. Er was nog geen kerkelijk recht met betrekking tot de verhouding Kerk en Staat. De keizers hadden er politiek belang bij dat schisma's werden opgelost; zij zouden de eenheid in het Rijk structureel kunnen verstoren en vijanden van de keizer gelegenheid geven daarvan te profiteren. Omdat de keizer zoveel macht over de Kerk had, namen ketters vaak hun toevlucht tot hem. Dan kon het voorkomen dat de keizer in conflict kwam met het gezag van de bisschoppencollege omdat hij een beschermeling niet wilde afvallen.

Tsaren
Het Oost-Romeinse cesaropapisme werd overgenomen door de heersers van Rusland. Vanaf de invoering van het op Byzantijnse leest geschoeide christendom in 988 tot aan de Revolutie van 1917 beschouwden de Russische grootvorsten zich als hoofden van de Kerk. Vooral toen de Russische bisschoppen zich in 1448 van het Patriarchaat van Constantinopel losmaakten werd dat besef versterkt. Na de verovering van Constantinopel door de Turken in 1453 beschouwden de Russische grootvorsten zich als erfgenamen van de Byzantijnse keizers en zagen zij Moskou als het Derde Rome. Zij namen dan ook de titel Tsaar aan: een afgeleide van Caesar.

Westers cesaropapisme
Niet alleen in het Oosten, ook in het Westen ontwikkelde het cesaropapisme zich. In 476 werd de laatste keizer van het West-Romeinse Rijk afgezet. Barbaarse volkeren transformeerden dit Rijk geleidelijk in een Europa dat uit verschillende naties was opgebouwd. Uit het Frankische Rijk ontstond in 843 het Heilig Roomse Rijk. Ook de keizers van dit imperium meenden dat ze gezag over de Kerk konden uitoefenen. Zij stuitten echter op het verzet van de Paus.

Omgekeerde vorm
De pausen trokken gedurende de Middeleeuwen niet alleen meer kerkelijke macht naar zich toe, ze maakten van het pausschap ook een politieke factor. Menig paus beschouwde zichzelf niet alleen als een opvolger van Petrus maar ook als opvolger van de keizers van Rome. Feitelijk is dit een omgekeerde vorm van cesaropapisme.Na de Middeleeuwen
Ook na de Middeleeuwen bleef in grotere Westerse staten het cesaropapisme bestaan. Het is bijvoorbeeld terug te vinden in het Gallicanisme, het Febronianisme en het Josefinisme. Eerst door de verankering van de scheiding tussen kerk en staat in de diverse Europese grondwetten verdween het cesaropapisme van het toneel.

De samenzwering tussen geloof en Napoleon...
http://www.youtube.com/watch?v=aVAvs4hNkN8&feature=fvsr


Met de kennis in pacht zich voor te doen als God gestolen uit de ruines en grafkelders van de piramide,s wist Napoleon en het vaticaan vrijwel de hele wereld te manipuleren. Grootschalig verdraaien en herschrijven van geschriften waren een dagelijkse bezigheid van de mensen rondom Napoleon heen om zich zelf meer en meer te verrijken en als " God" voor te kunnen doen.Met de wijsheid in "Pacht" dacht Napolen zijn onsterfelijkheid te doen vastzetten voor duizenden jaren. Door de kennis van de levensboom over geheel Europa te verspreiden is ons meer en meer duidelijk geworden hoe immens mooi deze kennis is en hoe belangrijk het is en was deze visie en map van ook de bouw van de piramidecomplexen veilig te stellen voor in de zeer nabije toekomst.

Niemand maar dan ook niemand had er rekening mee gehouden dat mee werd gekeken vanuit boven en de elementen van moeder aarde mee zijn gaan helpen doordat de elementen energie vast kunnen zetten en zo ook rampen tot uitvoer zullen kunnen brengen.


wereldwijd zien we invloeden van Napoleon en de visie van de piramidecomplexen, wereldwijd zien we een patroon waarin overduidelijk de link word gelegd tussen de ijskristal ( heqat en Ma At) en de levensboom welke in de heroglieven duidelijk beschreven staat met alle buitenaards leven erbij.

Napoleon was slimmer dan menig mens dacht en begreep meer dan ook hoe belangrijk de kennis en wetenschap van Phi was voor deze wereld en galaxy. Steden, dorpen, wegen rivieren dieren alles volgde deze wetten der natuur op wat voor leiderschap er ook was in die tijd of welke geloofsovertuiging er ook werd gehandhaafd de natuur ging HAAR weg omdat deze wetten van bovenuit zijn bepaald en opgelegd of we dit nu willen of niet.

Door een samenzwering te creeren tussen diverse geloven kon Napoleon meer macht en meer kennis vergaren door samen met de kerk """sterker"" te lijken en de geschiedenis boeken volledig te vedraaien doordat de mens sneller zouden geloven dat Napoleon "Goddelijk" was en de "zoon" van God was "niets" was minder waar..

Nu we meer op de geschiedenisboeken induiken zien we meer en meer een overeenkomst tussen de samenzwering in diverse geloven en het stinkendrijke vaticaan en Napoleon welke net zoals het vaticaan in de geschiedenis zich schuldig heeft gemaakt aan grafschennis en kunstroof welke niet van hen waren en of aan hen gekoppeld waren. De daadwerkelijke visie van de levensboom achterlatende in de lege grafkelders van de piramidecomplexen.

De toenmalige Egyptenaren hadden niet de macht de kunst en grafroven tegen te houden.

Niet alleen ons is duidelijk dat ook het vaticaan zich schuldig maakt aan zeer grootschalige achterhoudingen van intimidaties van slachtoffers en het vooral kunstmatig achterhouden van waarheden zoals onder andere seksueel misbruik maken van vele kinderen. Niet alleen ons is duidelijk dat de samenzwering tussen geloof en Napoleon Bona Parte een einde zou betekenen van JUIST die landen omdat die grotendeels de natuur tegen zich keerde.. Niet wetende dat juist zij hun eigen volkeren zouden veraden en met hen mee de aarde in zal verdwelgen.

De IJskristal zowel de volgorde waarin de natuurrampen nu zullen plaatsvinden zullen een einde maken aan deze tiranie welke lange tijd verzwegen is maar aan de volledige waarheid onderworpen zal worden opgevolgd aan de wetten van MaAt.

De gulden Snede en de code van Phi waren in een gecodeerde vorm in tijd weergegeven.

Wij waarschuwen een ieder in de buurt van Rome dat deze stad en de regio aldaar eromheen verzwolgen zal worden door moeder aarde zelf.

Wij kunnen en mogen niets anders zeggen dan dat de dodenwake vanuit de piramidecomplexen van Egypte zijn opgestaan dit voor u recht te zetten in ALLE geschiedenisboeken.

Egypte was een zeer gerenomeerd land wat zeer hoogwaardig aangeschreven stond voor opvolgen van kwaliteit en nakomen van vele afspraken in handelsvormen. De kennis die ( gedacht) verloren bleek te gaan door het verdraaien van veel geschiedenisboeken en ook vele religieuze boeken is ook de Goden in het verkeerde keelgat geschoten.

Echter was het slechts kwestie van tijd deze WARE informatie naar buiten te brengen.

De duivelse hoek welke Napoleon gaf aan ons land bleek niets dan minder waar te zijn dat hij WIST dat de zonnetempel rondom Ede wel degelijk waarheid betrof en hoe meer het ons ook duidelijk is dat Napoleon " ZIJN " land Frankrijk als heilige land wilde maken door alles te bouwen volgens de code van Phi. veel steden, bouwwerken en vooral vestigingswerken zien we de overduidelijke link tussen de kennis die Napoleon achterhield en de kennis van nu waarbij de wetten van Ma at UNIVERSEEL behoren opgevolgd te worden.

Wij kunnen u dan ook niets verder zeggen dat de natuurrampen die nu komen gaan zo extreem groot zullen zijn dat menig mens nooit maar dan ook NOOIT meer de kennis zal willen achterhouden voor de nieuwe opvolgende generaties.

Waarschuwing geld aan alle overheden dat de achtergehouden kennis van Phi voor IEDEREEN geld ook voor regeringsleiders welke GEEN vliegtuig meer zullen kunnen pakken of snel ander vervoersmiddel omdat ALLES gekoppeld aan techniek lamgelegd zal worden vanuit BOVEN gestuurd.

Het grootschalig en langdurig misbruik maken van wereldburgers ten spijt zal met name het vaticaan weggenomen worden van uw aarde en zoals eerder gezegd valleien zullen heuvelen worden daken van de wereld valleien.. Nieuwe oceanen zullen gevormd worden naar de bloempatronen van Ma at en Heqat.

Met dank aan de meerdere bronnen en wetenschappers die ons mee hebben geholpen deze harde feiten boven tafel te krijgen.

De gebieden die zullen verdwijnen zijn Midden Italie en Boven Italie, Midden oosten vrijwel geheel, grote delen Vs en Rusland. Verder zal zoals al eerder vermeld is geen plaats op aarde meer hetzelfde zijn omdat de code van Phi aan alle plaatsen op aarde verbonden is.


Lang werden homo,s en andere sekse belachelijk gemaakt door met name Vaticaan. lang werden gelden en kunstroven stilgehouden door Vaticaan. Werden mensen verketterd en verbrand of in kelders geworpen kennis te geven die niet aan hen verbonden was. lang werden geschiedenisboeken en "bijbels" herschreven door vaticaan. Niet alleen ons is duidelijk geworden dat niet de andere sekse zich schuldig behoort te voelen maar JUIST die pastoors en die verantwoordelijken omdat zij leefden in de kennis van het schuld zijn.

Ook zij behoren de kennis te weten dat vanuit Amor vincit omnia IEDEREEN het recht heeft te mogen weten wat komen gaat. Ook voor hen is duidelijk op TIJD aangegeven dat de steden als Rome en vele anderen hier op aarde hun laatste maanden en jaren in zullen gaan.

De waarheid zal volledig naar buiten worden gebracht doordat de "duivel" zich juist binnen de kerkmuren heeft verschanst... Met de kennis te mogen weten dat juist de kerk vele mensen met zich de dood in zullen trekken zodra Rome zal verdwijnen is mischien wel de grootste massamoord aller tijden een bewezen feit omdat de kennis ALLANG voor handen ligt dat juist Rome en het vaticaan door moeder aarde verzwolgen zullen worden doordat de Afrika plaat en Europaplaat hevig zullen beven.

Met het naar buiten komen van de kennis der levensbomen zouden veel religieuze leiders zeer grote moeite hebben zich nog staande te houden omdat ALLES in onze leefomgeving en ALLES in onze kosmos verbonden is aan energie opvolgende bepalende wetten zoals Ma at Phi en Heqat. Niet aan religie welke bepaald wat wie moet doen en in welke orde zij moet worden gedood of moet worden gestenigd of verbrand. Er is geen EEN van de 370 Goden die gezegd heeft of zal zeggen stenig hem/haar of dood hem/ Haar...

Goden geven liefde, Goden schenken liefde, Goden luisteren naar liefde, Goden behoren tot liefde... Amor Vincit Omnia...

Moge de eer en kennis van het volk Egypte hersteld worden..

‘aggiornamento’


AAN U die vraag te stellen wie schuldig is....

De kennis is wereldwijd gecopieerd en vrijgegeven.

Waarschuwing

Onbestuurdbare landen voorbode van natuurrampen...

Vele landen worden onbestuurdbaar waardoor chaos compleet zal zijn ten tijde van natuurdissasters.. ( herstellen aarde..) Bosbranden geven veelal de plekken weer welke zullen gaan verdwijnen. Hier "schoont" de aarde zichzelf op als het ware en maakt plaats...

Ook de overstromingen volgen exact het patroon op van de levensboom welke gekopped kan worden aan de Heqat wetten of MAat.

Wereldwijd zullen extreem grote problemen onstaan doordat weersomstandigheden nu door zullen schuiven.. zomers worden winter en herfst lente.. ook word/ is ruimte gecreerd voor het nieuwe vijfde seisoen waardoor de vier seizoenen vijf zullen zijn de komende duizenden jaren.


grote stroomstoringen zullen het gevolg zijn van zonnevlammen zowel verplaatsen - + velden aarde. door vorming van drie nieuwe polen zullen vrijwel ALLE netwerken uit gaan vallen.Houd berichten goed in de gaten wereldwijd.

www.ge-di-christi-re.com

www.reflectionmaat.blogspot.com

Ziektes grote oorzaak verder oplopen dodental Pakistan ( de morgen)..

Overlevenden overstromingen Pakistan sterven door ziektes
31/08/10 11u21

In de zuidelijke Pakistaanse provincie Sindh zijn minstens 17 overlevenden van de overstromingen, onder wie negen kinderen, omgekomen door ziektes en hongersnood.

De Pakistaanse autoriteiten hebben moeite om de meer dan 17 miljoen getroffen mensen te voorzien van voedsel, zuiver water, medicijnen en onderdak. Verschillende VN-hulporganisaties zijn ter plaatse om te helpen, maar er wordt slechts langzaam vooruitgang geboekt.

Volgens lokale media zijn de afgelopen 24 uur in vluchtelingenkampen in de districten Kahmoor en Larkana 16 mensen omgekomen door gastro-enteritis (maag- en darmontstekingen). Een kind stierf naar verluidt van de honger in het district Thatta. Honderden mensen hadden daar hun toevlucht gezocht op een kerkhof.

Khair Mohammad Kaloro, een van de functionarissen ter plaatse, bevestigde dat er in de kampen "enkele doden door gastro-enteritis" zijn gevallen. Volgens Kaloro hadden de slachtoffers de ziekte echter al bij zich toen ze in het kamp aankwamen en is er dus geen besmetting in de kampen zelf.

Pakistan telt momenteel meer dan 2.800 vluchtelingenkampen die geleid worden door de overheid. In totaal verblijven daar zo'n 900.000 mensen.

De overstromingen die 5 weken geleden van start gingen, hebben een vijfde van Pakistan onder water gezet en meer dan 1.600 levens geëist. (belga/vsv)

Enorme bosbranden uitgebroken Frankrijk... ( meerdere bronnen)

Grote bosbranden hebben inmiddels ruim 2600 hectare bos verwoest ten Noorden van Montpelier. Brandweer is zeer massaal ingezet en word geholpen door veel hulpverleners. Het gebied word zo spoedig mogelijki geevacueerd omdat de zeer harde wind het vuur zo aanwakkerd dat blussen vrijwel onmogelijk word geacht.

Er worden inmiddels meer dan 1000 brandweerlieden ingezet naast hulpverleners welke de mensen moeten evacueren.

De brand grijpt zo snel om zich heen dat blussen vrijwel onmogelijk word geacht.

Overstromingen ( bbc)

South Korea offers aid to flooded North

North Korea has relied on foreign aid for years South Korea has made its first offer of aid to North Korea since it accused Pyongyang of sinking one of its warships in March.

South Korea's Red Cross has offered 10bn won ($8.3m, £5.3m) worth of flood aid to its impoverished neighbour.

The offer came hours after the United States imposed new sanctions on the North in response to the sinking.

South Korea blames North Korea for sinking the Cheonan on 26 March with a torpedo, killing 46 crew.

North Korea denies any role in the incident and has demanded its own investigation.

Food aid

North Korea has relied on food aid from China, South Korea and aid agencies to feed millions of its people since a famine in the 1990s resulted in the deaths of hundreds of thousands.

But the communist country has been hard hit by floods caused by heavy rains in July and August, especially in its northern areas, bordering China.


Parts of North Korea have been badly affected by severe flooding "The aid includes medical kits, emergency food and supplies," a Unification Ministry official said, quoting the Red Cross message sent to North Korea.

The offer has yet to be accepted by the North.

Under President Lee Myung-bak, the South has stepped back from its earlier "sunshine" policy of unconditional aid and has linked the provision of aid to progress from the North on ending its nuclear programme.

A South Korean offer of about 10,000 tonnes of corn to North Korea in October 2009 was the first official aid to its hungry neighbour for almost two years.

The year before, the South had offered 50,000 tons of corn but the North rejected the shipment amid high tensions.

'Too early'

The offer came after North Korea reportedly indicated it was ready to return to six-party talks over ending its nuclear ambitions.

Leader Kim Jong-il told the Chinese president that he wanted to see negotiations resumed during a visit to China last week, Chinese state media said.

The talks - which involve the two Koreas, China, Russia, Japan and the US - have been stalled since December 2008 over Pyongyang's missile and nuclear tests.

But South Korea is demanding an apology for the warship sinking before any return to the negotiations.

Japan also says the time is not right to resume talks.

On Tuesday its foreign minister, Katsuya Okada, told China's visiting nuclear envoy, Wu Dawei, that it was still "too early" to think about a return to talks.

On Monday the US imposed additional sanctions on North Korea, targeting trade in arms, luxury goods and narcotics.

Kosmische orde in dagelijks leven... ( www.ge-di-christi-re.com)

Hulst en IJskristallen Masaru Emoto... ( www.ge-di-christi-re.com)
We zijn allen verbonden aan energie opvolgend aan boven of we dit nu willen of niet..

Hurricane Earl... ( bbc)

Hurricane Earl gains strength in eastern Caribbean

Scott Stripling from the National Hurricane Centre told the BBC what should be expected from Hurricane Earl
A storm moving through the eastern Caribbean has strengthened to a Category Four hurricane, prompting warnings for several islands.

Hurricane Earl is expected to gain more strength before heading towards the US.

Forecasters say it is a major hurricane and could cause "catastrophic" damage if it hits land.

Strong winds and heavy rains are already lashing several islands in Caribbean, but the storm has now passed by the Virgin Islands.

The hurricane is generating sustained winds of 215km/h (135mph).

It is currently north-east of Puerto Rico, and moving west-northwest at about 24km/h, the US-based National Hurricane Center (NHC) reports.

The centre of the storm is expected to move away from the Virgin Islands on Monday night and pass to the east of the Turks and Caicos on Tuesday night.

Hurricane warnings in place on several islands in the region have now been degraded.

However, Earl caused heavy rains and flooding in low-lying areas, and it damaged homes on several islands including Antigua and Barbuda.

Several countries reported power outages. Cruise ships were diverted and flights cancelled across the region.

The NHC said it was too early to say what effect Earl would have on the eastern US coast later in the week, but it warned coastal residents from North Carolina to Maine to watch the storm's path.

Earl is being closely followed by Tropical Storm Fiona, currently east of the Leeward Isles with winds of up to 65km/h.

Extreme weersituaties...


Sneeuw in Alpen INNSBRUCK -
Niet alleen in Nederland lijkt het wel herfst. In Oostenrijk viel dinsdag alweer de eerste sneeuw. De weerdienst verwacht zelfs dat de sneeuwgrens in sommige delen van het land dinsdag zakt naar 1100 meter.

Maandagmorgen lag deze op 1500 meter waardoor de middenstations van skigebieden in bijvoorbeeld de regio Vorarlberg onder een witte laag kwamen te liggen. Zo was Zürs helemaal wit op maandag.

"Het is niet voor het eerst dat er zo vroeg sneeuw valt op deze hoogte, maar bijzonder is het wel. Normaal gesproken duurt het wel een maand langer", aldus winterweerman Hajo Smit van Sneeuwverwachting.nl. "De meeste boeren moeten zelfs hun koeien nog binnenhalen".

Volgens Smit was het tevens bijzonder dat het zuiden van Noorwegen deze week al onder een dikke laag sneeuw lag.

Monday, August 30, 2010

Citadel / Icecristal... ( masaru emoto.. ) ( zwarte kern.. uitleg volgt.. te extreem..)
Uitleg volgt .. te extreem..

Bacterie is vrijwel "weg" gebied verdwijnt vrijwel zeker... let op zwarte kern..

Citadel / Icecristal... ( masaru emoto.. ) ( zwarte kern.. uitleg volgt.. te extreem..)
Uitleg volgt .. te extreem..

Kosmische orde Ma at...Citadels and icecristal... ( www.ge-di-christi-re.com kosmische orde Ma at..)

Tja voor erg veel mensen klinkt dit te ongelooflijk voor woorden maar meer en meer word ons duidelijk dat de bacterie die gefotografeerd word door middel van water te bevriezen bij -3 graden onder nul exact dezelfde overeenkomsten vind met citadels wereldwijd.

De ijskristal vormt zich naar mate de energie aanwezig is of afwezig is op die plaatsen. Dat dit ook direct van invloed was op de grootte van de verdedigingswerken word ons meer en meer duidelijk.

De bacterie geeft dus overduidelijk aan welke citadel op welke plaats ter wereld was gecreerd.

De bacterie die in de ijskristal gemeten kan worden door middel van microscopische fotografie bij -3 graden onder nul geeft exact diezelfde overeenkomsten aan dat bacterien doen op de plaatsen welke getroffen worden door rampen en of oorlogen.

De bacterie in het water geeft dus eigenlijk ZEER perfect aan waar wat gevormd word en welke volgorde erop gevolgd zal moeten worden aan de kosmische wetten der Ma at te voldoen..

We werken deze berichten nog verder uit.

Vriendelijke groet,

Trappen en Phi ( meerdere musea zoals Vaticaan.. )

Bloemen en Phi...

Zwevende steden en architectuur van de toekomst... www.ge-di-christi-re.com

Zwevende steden geinspireerd op cocons... ( zie architectenweb Belgie..)
Nieuwe stedelijke functie,s worden geinspireerd vanuit natuur.

Met name Belgische architecten zijn zeer vooraanstaand in de vormgeving en uitwerking voor zwevende steden in de nabije toekomst.

Phi en Pers ... ( www.ge-di-christi-re.com)

Phi en pole shift 2010 2012.. ( www.ge-di-christi-re.com)

Tijdscode licht... ( www.ge-di-christi-re.com { Pantheons key of Orion..)

Tijdscode Ra.. ( www.ge-di-christi-re.com)

Phi flooding en kwal.. ( Pakistan flooding like Admiral.. kwal..)

Phi en 2010 - 2012 afwijking in tijd.. www.ge-di-christi-re.com

Planeten en Phi.. www.ge-di-christi-re.com

Planten en Phi... www.ge-di-christi-re.com www.reflectionmaat.blogspot.com

Forten verdedigingswerken en Phi.. ( www.ge-di-christi-re.com)

Citadels en Phi...

Hurricane en Phi www.ge-di-christi-re.com www.reflectionmaat.blogspot.com

Rivierdelta en Phi... ( www.ge-di-christi-re.com www.reflectionmaat.blogspot.com)

Pauw en Phi... ( www.ge-di-christi-re.com www.reflectionmaat.blogspot.com

Phi en bloemen www.ge-di-christi-re.com

Wetten der Ma at patroon en logica waarom natuurrampen plaatsvinden...

Logica waarom rampen plaatsvinden op de" juiste plaatsen.. "

Wetten van Ma at.. www.ge-di-christi-re.com www.reflectionmaat.blogspot.com
Patronen welke verbonden zijn aan de 5e dimmensie..

Bloemen. dit is de uiteindelijke volgorde van evolutie welke opgevolgd word zodra de andere dimmensies zijn voldaan. Na uitwerking van wortel, stam kroon kruin worden uiteindelijk de bloemen gecreerd.

Deze mythologie betreft de logica welke de natuur op zal volgen.

Overal wereldwijd zal nu het einde der tijden worden aangekondigd en zal oorlog en verdeeldheid deel uit gaan maken van de samenleving. zodra duidelijk word dat slechts sprake is van creatie van de bloemperiode waarvan de aarde deel uit maakt zal ook een einde komen aan vrijwel alle geloofsovertuigingen en religie omdat dan duidelijk word dat erg veel niet meer op waarheid berust was.

De fasen zoals ik dus weergeef betreft DE wetten der Ma at ofwel heqat waaraan ALLES verbonden is zo ook de mensen...

Bomen en Phi... ( www.reflectionmaat.blogspot.com www.ge-di-christi-re.com )

Distels en Phi ( www.ge-di-christi-re.com www.reflectionmaat.blogspot.com) kosmische orde Ma at..)

Mieren en Phi... ( www.ge-di-christi-re.com gulden snede en heilige geometrie..)

Veel schade na noodweer Nederland ( vereniging van weerkunde..)


Weer veel hemelwater en hier en daar windschade

Ook op zondag 29 augustus is het weer ronduit herfstachtig en de depressie die over het land trekt doet dat met grote traagheid. Hierdoor kunnen rondcirkelende neerslaggebieden opnieuw veel hemelwater in ons al half ondergelopen landje brengen.

In de buurt van Zwolle, bij Kamperveen, stortte een onbewoonde boerderij in, ook werden enkele bomen ontworteld, ook in Zwolle. Gezien het smalle schadespoor zou er een hoos actief kunnen zijn geweest er zijn echter nog geen slurfmeldingen binnen gekomen. Zware windstoten bij valwinden kunnen ook oorzaak zijn.De ingestorte boerderij.

Earthquake info emcs Europa

Schade noodweer Nederland ( telegraaf)


Schade door noodweer DEN HAAG -

Noodweer heeft in de nacht van zondag op maandag voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer had op diverse plekken in Nederland de handen vol aan opruimen van omgevallen bomen en afgerukte takken.


De brandweer in de regio Haaglanden heeft de handen vol gehad aan de gevolgen van zware windstoten. Er kwamen ongeveer 250 meldingen binnen over stormoverlast. Het ging onder meer om omgewaaide bomen en afgeknapte takken. Ook werden dakbedekking en lichtreclames vernield.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zou in Delft een bromfietser gewond zijn geraakt door een omgewaaide boom.

De bomen die niet tegen de harde wind bestand waren, raakten auto's, gebouwen en tramleidingen. „Er is behoorlijk wat schade”, aldus de brandweerwoordvoerder. De meldingen kwamen binnen uit de hele regio, van het Westland tot Wassenaar en van Den Haag tot Delft.

De brandweer in de regio's Bollenstreek, Gouda en Alphen aan den Rijn hebben in de nacht van zondag op maandag ongeveer 75 meldingen van stormschade binnengekregen. Ook hier ging het voornamelijk om omgewaaide bomen en afgerukte takken.

Noodweer treft Nederland.. ( nos)


Veel omgevallen bomen door wind


De brandweer is vannacht op diverse plekken in Nederland bezig geweest met het opruimen van omgevallen bomen en afgerukte takken. Vooral in provincies aan de kust waren er veel meldingen van stormschade.

In Voorburg waaiden de dakplaten van een bedrijfspand en rondom het Catshuis in Den Haag vielen enkele bomen om.

Verder waren er meldingen van wateroverlast. Vooral in het midden en het zuidoosten van het land viel plaatselijk veel regen.

Windvlagen
In het Gelderse Leuth hebben zware windvlagen gisteren de dakpannen van een rij huizen weggeblazen.

Vanochtend staat nog een stevige noordwesten wind. Vanmiddag draait de wind naar het noorden en neemt wat in kracht af. De buien houden voorlopig aan.

Waarschuwing noodweer Nederland


Waarschuwing op dit moment trekt een zeer actief noodweer over grote delen van Nederland.

Vanuit Noordelijke richting komt een zeer actief noodweer Nederland in.

Houd rekening met flinke rukwinden en extreme hoeveelheden regenval. wees waakzaam mocht u de weg op moeten.

Houd u vooral rekening met de windrichting welke vanuit Noordelijk komt dit keer en voor overlast zal zorgen voor extreme hoeveelheden water. Houd vooral op wegen zeer ernstig rekening met aquaplanning.

De windrichtingen draaien rondom Nederland heen en zorgen voor veel overlast. Houd rekening met daken die kapot kunnen waaien. Omdat de wind vanuit andere richtingen komt kan veel overlast worden veroorzaakt. Ook moet rekening worden gehouden met verhoogde waterstanden omdat de regen en wind nu tegen heuvelruggen opvalt en ondergronds dan alsnog in lagere gebieden terecht komt.

Vriendelijke groet.

Sunday, August 29, 2010

Sumatra evacueerd 12.000 mensen.. ( de morgen)

Vulkaan op Sumatra spuwt na 400 jaar nog eens as
29/08/10 08u29Op het Indonesische eiland Sumatra is de vulkaan Sinabung uitgebarsten. De vulkaan spuwt rook en as 1.500 meter de hoogte in. Daardoor is de hoogste alarmfase van kracht en moesten 12.000 inwoners geëvacueerd worden. Dat hebben de hulpdiensten vandaag aangekondigd.

"We worden geconfronteerd met een uitzonderlijk gevaarlijke situatie en daarom moesten we de rode alarmfase afkondigen, de hoogste alarmfase op Sumatra", zegt vulkanoloog Surono.

Volgens het persagentschap Antara News moeten 12.000 mensen hun huizen in de buurt van de vulkaan verlaten. (dpa/adb)

Orkaan Earl.. ( HlN Be)


Orkaan Earl stevent op Caraïben af

De tropische storm Earl is vandaag uitgegroeid tot een orkaan en stevent op de Caraïben af. Dat meldt het Amerikaans orkaancentrum (NHC) in Miami. Volgens het centrum zal de orkaan de komende uren nog in kracht toenemen.

Aansterken
Vanmiddag bevond Earl zich op 585 kilometer van de Benedenwindse Eilanden, tussen de Maagdeneilanden en Guadeloupe. De orkaan verplaatst zich westwaarts met windsnelheden die oplopen tot 120 kilometer per uur. In de loop van vandaag of morgen zou de orkaan de Benedenwindse Eilanden kunnen bereiken. In verschillende regio's werd al een orkaanwaarschuwing uitgestuurd. Volgens het National Hurricane Center zal Earl de komende 48 uur aansterken.

Orkaan Danielle is de afgelopen uren dan weer afgezwakt, tot een windsnelheid van 150 kilometer per uur. Danielle bevindt zich ten oosten van de Bermuda-eilanden. (belga/ep)

Gezinnen geevacueerd La Gomera.. ( HlN be)

Vijftig gezinnen geëvacueerd na bosbrand op La Gomera

Op het Spaanse eiland La Gomera woedt een grote bosbrand. De brandweer heeft inmiddels 50 gezinnen in veiligheid gebracht, zo hebben de autoriteiten vandaag laten weten. Zo'n 80 hectare bos en struikgewas ging in vlammen op.

De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het nationale park Garajonay, dat door Unesco als is erkend als werelderfgoed. De brand ontstond in de omgeving van Vallehermoso.

Ondanks de hoge temperaturen in La Gomera, die dit weekend opliepen tot 34 graden Celsius, slaagde de brandweer er in het vuur onder controle te krijgen. (afp/adv)

Slecht weer Belgie.. ( HlN Be)

Windvlaag zorgt voor schade in Knokke-Heist

In Knokke-Heist heeft een hevige wind- en regenvlaag vanavond nogal wat schade aangericht. Onderdelen van strandcabines werden losgerukt en beschadigden auto's op de Zeedijk. Dat bevestigt de brandweer van Knokke-Heist.

Auto's beschadigd
Een fikse regenvlaag in Knokke-Heist ging rond 19 uur vanavond gepaard met hevige windstoten. Op de Zeedijk in Heist werden enkele onderdelen van strandcabines losgerukt en weggeslingerd. Enkele auto's die op de Zeedijk stonden raakten zo beschadigd.

In de Pannestraat in Heist waaide een veranda weg en in de Wijk 't Zoute in Knokke waaide een boom op een auto. Nergens vielen gewonden. (belga/ep)
29/08/10 20u55

Noodweer Nederland... ( nu.nl)


Flinke regen- en onweersbuien over Nederland


DE BILT - Flinke regen- en onweersbuien, die gepaard gaan met windstoten, trekken zondagavond over Nederland. Aan de kust bij Hoek van Holland is zelfs windkracht 8 gemeten.


Uit het hele land komen meldingen binnen van wateroverlast en omgevallen bomen.Aan de kust komen zware windstoten tot 95 km/u voor. In het noorden en oosten van het land waarschuwt het KNMI dat er in de nacht lokaal veel regen kan vallen, tot zo'n 25 millimeter.

Het KNMI verwacht dat het slechte weer ook maandag nog voortduurt, daarna moet het droger en zonniger worden.

Slecht weer Nederland... ( telegraaf)

Windstoten, regen- en onweersbuien over Nederland

DE BILT - Flinke regen- en onweersbuien, die gepaard gaan met windstoten, trekken zondagavond over Nederland. Aan de kust bij Hoek van Holland is zelfs windkracht 8 gemeten. Uit het hele land komen meldingen binnen van wateroverlast en omgevallen bomen.


Aan de kust komen zware windstoten tot 95 km/u voor. In het noorden en oosten van het land waarschuwt het KNMI dat er in de nacht lokaal veel regen kan vallen, tot zo'n 25 millimeter. Het KNMI verwacht dat het slechte weer ook maandag nog voortduurt, daarna moet het droger en zonniger worden.

It is al in our brain... ( www.ge-di-christi-re.com) www.reflectionmaat.blogspot.com

Duitsland maakt schade op... ( wdr.de)


Noch keinen Überblick über das Ausmaß der Schäden
Das große Aufräumen
Es regnet gelegentlich noch, aber das Wasser sinkt: Drei Tage, nachdem das Tief "Cathleen" weite Teile des Norden NRWs überflutet hatte, hat sich die Lage deutlich entspannt. Jetzt geht es in Gronau und anderswo ans Aufräumen.

Das Aufräumen hat begonnen
"Jetzt können wir Entwarnung geben", sagt Matthias Schmied am Sonntag (29.08.10). Am Tag vorher hatte der Sprecher der Bezirksregierung Münster noch befürchtet, dass der fürs Wochenende angekündigte Regen die Bemühungen der Einsatzkräfte zunichte machen und das Wasser in Gronau wieder steigen lassen könnte. Gronau war eine der Städte, die am stärksten vom Tief "Cathleen" in Mitleidenschaft gezogen wurden: Das Flüsschen Dinkel schwoll so stark an, dass die Innenstadt und einige Gewerbebetriebe überflutet wurden und das Krankenhaus nur mühsam gesichert werden konnte. Aber die Dinkel stieg trotz vereinzelter Schauer am Wochenende nicht weiter. Einsatzkräfte und Bewohner können sich jetzt darauf konzentrieren, die Keller leerzupumpen und Möbel ins Trockene zu bringen.


Nach der Flut [Aktuelle Stunde]
Dauerregen und Tornado [WDR extra]
Unwetter im Münsterland

3.000 "witterungsbedingte Einsätze"

Retten, was zu retten ist
Wie viele Keller in Gronau und anderswo unter Wasser stehen, welche Folgen der Stromausfall in Ahaus oder die überschwemmte Kläranlage in Steinfurt haben, steht noch nicht fest. Am Freitag (27.08.09) waren zwar 3.000 "witterungsbedingte Einsätze" in den besonders betroffenen Kreisen Steinfurt und Borken gemeldet worden. Einen Überblick über das tatsächliche Ausmaß der Schäden hat Matthias Schmied am Sonntagmorgen noch nicht bekommen. Auch das Innenministerium weiß bisher nur von "nicht bezifferbaren Schäden". Sprecherin Sylvia Laflör: "Erst muss den Menschen geholfen werden. Die Statistiken kommen später." Sonntagnachmittag besuchte NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) Gronau und dankte den Einsatzkräften für ihre Arbeit. Zugleich warnte er: "Starkregenereignisse wie hier im Münsterland werden als Folge des Klimawandels in Zukunft häufiger auftreten." Daher müssten gefährdete Gebiete ermittelt und der Hochwasserschutz dort verbessert werden.

Toeval of,.... Neptunus...
www.ge-di-christi-re.com

Doden door zoeken paddestoelen.. (

17 doden bij paddenstoelen zoeken

Paddenstoelen eten kan levensgevaarlijk zijn, maar de zoektocht naar de zwammen ook. In Italië zijn in anderhalve week zeker 17 paddenstoelenverzamelaars in de bergen om het leven gekomen.


De Italiaanse krant la Repubblica noemt het een 'bloedbad'. Veel mensen glijden in het natte weer op steile hellingen uit. Het laatste slachtoffer viel vanmorgen in het bergdal Valtellina.

De reddingsdiensten zeggen dat mensen te zorgeloos te werk gaan. De afgelopen maand zijn veel zware buien gevallen in Italië. Ook was het bijzonder warm, wat een goed paddestoelenseizoen belooft.

Festiviteiten afgelast... ( nos)

Festiviteiten afgelast vanwege weer

De vlootschouw in Vlissingen gaat niet door


Vanmiddag zijn tal van festiviteiten deels of helemaal afgelast vanwege naderend slecht weer. Er worden flinke buien met onweer en windstoten verwacht.

Daarom gaat de vlootschouw in Vlissingen niet door. Volgens de organisatie is het niet verantwoord om met windkracht zeven de schouw met dertig schepen bij elkaar te varen.

In Nijmegen is een middeleeuwse optocht van het Gebroeders van Limburg-festival afgelast. De kans is groot dat de dure middeleeuwse kleding door het slechte weer wordt beschadigd. In Westerbork gaat een dweilorkestenfestival vanmiddag niet door. Picknick in the Park in Meppel is vanwege de verwachte regen verzet naar volgende week.

Dinkel
In het Twentse Losser worden vanmiddag geen nieuwe overstromingen verwacht door overtollig regenwater in de Dinkel. Gisteren stonden kelders en straten blank doordat het rviertje buiten haar oevers was getreden.

Gezamenlijk denken en doen.. ( natuurwetten der Ma at..) www.ge-di-christi-re.com)
Dat dieren gezamenlijk denken en doen wisten we al maar dat ze ook vormen aannamen van andere diersoorten word meer en meer duidelijk...

Deze afbeelding wilden we u niet onthouden...

Zie ook eerdere berichten www.reflectionmaat.blogspot.com

Wonen onder en om de piramide,s... ( www.ge-di-christi-re.com) ( Piramids of Gizeh)
dat het wonen rond en onder de piramide,s zeer complex was ingericht was ons al duidelijk. maar nu we er volledig op in zijn gedoken word ons meer en meer duidelijk dat ook de strategische waarde van dit soort complexen enorm moest zijn.

Meer en meer word ons duidelijk als we de bescherming begrijpen voor de aardse elementen als men onder de grond woont en rondom te piramidecomplexen woont.

Zoals Afbeelding weergeeft moeten de complexen intens mooi geweest zijn en hebben de vormen van bomen zorggedragen aan het Goddelijk uiterlijk wat deze complexen deed uitstralen.

Door ook de kruidentuinen om de complexen heen te verwezenlijken in de vorm van die kruiden kon meer gewaardeer worden omdat ook de bouwers van de complexen juist hierdoor de kennis verkregen van de kruiden en het geneeskrachtige gebruik daarvan.

Zodra men de ruine,s beter bekijkt en bestudeerd dan komt men al zeer snel tot de ontdekking dat de samenleving aldaar was gebasseerd op volledige samenwerking, grootschalige badhuizen, "snackbars" welke toendertijd ervoor zorgden dat iedereen voldoende eten en drinken kon benuttigen gaven meer en meer aan dat de ontwikkelingen van deze complexen extreem hoog was in alle opzichten.

Electriciteit werd opgevangen door de piramide complexen zo hoog te bouwen dat ze als gelijde zouden dienen voor de ALTIJD aanwezige "stroom" in de lucht. Door deze "stroom" te gelijden naar diverse plaatsen rondom de piramidecomplexen heen kon men miljoenen mensen onderhouden. De wereldhandel die rondom deze complexen waren gecreerd waren zeer maar dan ook zeer voortvarend.

Het gebruik van ondergronds wonen in en rondom vestigingwerken kan juist door ons als Nederlanders meer en meer worden versterkt omdat in ons land alleen al vele forten gebouwd zijn op en door deze visie,s... Slapen eten werken en ontspanning werd dus volledig gezamenlijk gedaan...

Door water de volledige "vrije" loop te laten en de wooncomplexen zowel piramidecomplexen volledig in en op de stroomlijn van de Nijl te bouwen was een zeer perfecte samenhang in de natuur gevonden voor duizenden jaren.

Dat hier later misbruik van werd gemaakt is ook ons inmiddels duidelijk.

Citadels......... ( www.ge-di-christi-re.com)

WEERSWAARSCHUWING KNMI ( NUTTIG NIEUWS. NL)

Weerswaarschuwingen voor zware regenval en windstoten

Het Knmi heeft voor zondag weerswaarschuwingen afgegeven, eerst zijn er eerst verspreid over het land enkele buien In de namiddag en avond trekt een actief buiengebied vanuit het noordwesten over het land, daarbij is er kans op windstoten van 70-90 km/uur, langs de westkust tot 95 km/u. Vooral in de kustprovincies valt veel regen, in totaal 20-50 mm en plaatselijk nog meer.

De middagtemperatuur van 15 a 16 graden is erg koel. De wind neemt boven land toe naar vrij krachtig, 5 of krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer 6. In de namiddag draait de wind aan de westkust naar het noordwesten en neemt toe naar hard 7 tot stormachtig. Pas op dinsdag wordt het weer wat beter en zal de temperatuur ook wat omhoog gaan mogelijk tot boven de 20 graden. Kortom het is herfstweer en geen vakantieweer meer.

Waarschuwing zware regenval..

Noodweer Nederland op komst Frans Schrader


SOEST - Nieuw noodweer nadert Nederland. Vanuit het noordwesten vallen deze ochtend eerst verspreid enkele buien. Vanmiddag intensiveert de buienactiviteit. Een storing trekt dan van noordwest naar zuidoost over ons land. Dat gaat gepaard met zware regenval waarbij opnieuw op sommige plaatsen tot 50 millimeter of meer neerslag kan vallen.

Op verschillende plaatsn wordt wateroverlast verwacht. Het neerslaggebied omvat ook onweer en vooral zware windstoten. Er komt ook boven land een harde tot stormachtige wind te staan en geadviseerd wordt indien mogelijk niet de weg op te gaan. Vanaf dinsdag stabiliseert de atmosfeer en komen we geleidelijk onder invloed van hogedruk. In de tweede helft van de week schijnt de zon veelvuldig en loopt het kwik op naar waarden tussen 20 en 25 graden.

Vlootschouw Vlissingen afgelast door naderend noodweer.. ( telegraaf)

Vlootschouw Vlissingen Maritiem valt in water

VLISSINGEN - De vlootschouw die zondagmiddag in Vlissingen het festival Vlissingen Maritiem zou afsluiten is afgelast vanwege het slechte weer dat voorspeld is voor zondagmiddag. Dat heeft een woordvoerster zondagmorgen gezegd.

Ook de vaartochten waarbij mensen op schepen kunnen meevaren gaan niet door. Alleen enkele binnenactiviteiten zoals exposities blijven toegankelijk. Het afgelasten is een teleurstelling voor de organisatie die bij normaal weer zo'n 60.000 tot 70.000 mensen verwacht.

Bij de vlootschouw zouden ongeveer dertig boten langs de boulevard van Vlissingen varen.

Nieuwe lokatie "promisses lands.." waar twee vechten om een been gaan de "derde" ermee heen... "

Orkaan waarschuwing Sint Maarten Sint Eustatius en Saba.. ( AD)


Orkaanwaarschuwing voor Antillen

FOTO ANP
MIAMI - De stormwaarschuwing voor Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba is veranderd in een orkaanwaarschuwing. Dit in verband met de komst van tropische storm Earl die vandaag volgens meteorologen zal aanzwellen tot een orkaan. Dat maakte het Amerikaanse orkaancentrum (NHC) vannacht bekend.

Earl wordt binnen 48 uur verwacht op de bovenwindse Nederlandse Antillen. Het orkaancentrum raadt mensen aan zo snel mogelijk maatregelen te nemen om hun bezittingen en zichzelf te beschermen.

Balkenende
Eerder vandaag werd bekend dat demissionair premier Jan Peter Balkenende de komende dagen de Nederlandse Antillen zal bezoeken. Van zondag tot dinsdag reist de hij langs de verschillende eilanden ter voorbereiding op een slotconferentie over de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Vandaag zal Balkenende Sint Maarten aandoen. Maandag vertrekt hij naar Curaçao. (ANP)

29/08/10 05u57

Nederland niet goed voorbereid op overlvoedige regenval ..

Nog steeds wateroverlast in 't oosten ( rtl)

Het blijft maar regenen in Nederland, en dat zorgt vooral in het oosten van het land
Gelderland, Overijssel

In Gelderland en Overijsssel zijn de problemen het grootst.

Losser
Het centrum van het plaatsje Losser staat blank doordat het riviertje de Dinkel buiten zijn oevers is getreden. Het waterpeil is vannacht ietwat gezakt, maar er komt meer regen aan.

Dijken
Bij Neede, Gelselaar en Diepenheim dreigt het water over de dijken heen te stromen. Tientallen brandweerlieden proberen met zandzakken het water tegen te houden.

Orkaan waarschuwing Sint Maarten.. ( nos)

Orkaanwaarschuwing voor Sint Maarten

Tropische storm Earl; Sint Maarten ligt in het rode orkaangebied


Het Amerikaanse orkaancentrum heeft een orkaanwaarschuwing uitgevaardigd voor Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De eilanden krijgen binnen 48 uur te maken met tropische storm Earl, die volgens de meteorologen van het centrum zal aanzwellen tot orkaankracht.

Eilandbewoners wordt aangeraden zo snel mogelijk maatregelen te nemen om hun bezittingen en zichzelf te beschermen.

Een verkenningsvliegtuig van het orkaancentrum vliegt vanmiddag uit om de grootte en intensiteit van de storm te onderzoeken.

Balkenende
Premier Balkenende brengt de komende dagen een bezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Sint Maarten is het eerste eiland dat Balkenende aandoet op zijn werkbezoek. Of de storm gevolgen heeft voor zijn reis is nog onbekend.

Vulkaan barst uit op Sumatra..( novum)

Vulkaan op Sumatra barst na 400 jaar weer uit

(Novum) - Een vulkaan op het Indonesische Sumatra is zondag voor het eerst in 400 jaar weer uitgebarsten. Vrijdag, toen de volkaan actief begon te worden, werden al tienduizend mensen geëvacueerd. De eruptie zondagmorgen is volgens een vulkanoloog inmiddels grotendeels gestopt.

Zand en as zouden bij de eruptie 1,5 kilometer hoog de lucht in zijn geschoten. Lava kwam alleen in de buurt van de krater terecht. De schade was gering. De geëvacueerden zijn ondergebracht in onder meer overheidsgebouwen en gebedshuizen in twee nabijgelegen plaatsen.

Saturday, August 28, 2010

Tornado treft deel Polen.. ( rtl)

Een deel van Polen is getroffen door een tornado. Daken zijn van huizen gerukt en er word veel schade gemeld. Ook zijn electriciteitsmasten omgeknakt waardoor op sommige plekken de stroom uit is gevallen.

Het gebied betreft centraal Polen.

Er is verder nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

Pakistan ( de morgen)

Nieuwe exodus in zuiden van Pakistan door watersnood


In het zuiden van Pakistan zijn opnieuw honderdduizenden personen op de vlucht gegaan voor het stijgende water. Steden en dorpen die totnogtoe gespaard bleven staan onder water.

Sinds 3 augustus zijn in de provincie Sind al zeven miljoen personen moeten vluchten voor de overstromingen, van wie 1 miljoen de voorbije twee dagen. In het noorden en het centrum van het land trekt het water stilaan terug, maar in het zuiden blijft het regenen. De Indus, die normaal slechts enkele honderden meters breed is, meet nu op sommige plaatsen tien kilometer van oever tot oever.

Noodhulp voor acht miljoen mensen
Zowat acht miljoen personen hebben dringend nood aan hulp. Vijf miljoen onder hen zijn dakloos. Het dodenaantal staat voorlopig op 1.600, maar de autoriteiten waarschuwen dat het aantal snel zal oplopen eenmaal het water terug tot zijn normale niveau zakt. (afp/eb)

Overstromingen Niger.. ( de morgen)


200.000 mensen dakloos door overstromingen in Niger


Volgens de jongste cijfers van de Verenigde Naties hebben de overstromingen in Niger intussen al bijna 200.000 mensen dakloos gemaakt. De ramp is het gevolg van ernstige regenval, die bovenop de voedselcrisis kwam waaronder het land al te leiden had.

"Het zijn 29.252 huishoudens die getroffen worden, of een totaal van 198.742 mensen in nood", stelt de VN in een nieuw verslag. In cijfers van nauwelijks een week eerder (23 augustus) was sprake van 110.000 mensen die hun huis verloren.

Niger buiten oevers
Alle acht de regio's van het land hebben momenteel te maken met overstromingen. Zowel de aanhoudende regen als het buiten haar oevers treden van de Niger spelen de bevolking parten, verduidelijkt het Coördinatiebureau voor Humanitaire zaken van de VN (OCHA).
"De gevolgen zijn erg zwaar voor de bevolking, die bovendien nog niet verlost is van de gevolgen van de voedselcrisis" die de Sahel al verscheidene maanden treft, luidt het nog.

De OCHA schat dat momenteel nood is aan 9.950 ton voedselhulp voor de getroffenen, net als 60.000 dekens en 34.037 muskietennetten. (afp/eb)